มหาวิทยาลัย

Helpdesk Website ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : gapps.kku.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหิดล     : gap.mahidol.edu 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ : gafe.swu.ac.th 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : gapps.mfu.ac.th/google.php


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : googleapps.rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร : sitemail.nu.ac.th 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน : AU Docs

มหาวิทยาลัยรังสิต : RSU

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : gapps.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม : Siam

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : google.bu.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : gapps.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร : portal.su.ac.th

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : SAU Mail

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : gapps.ubu.ac.th 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : google.ubru.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : guide.mail.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : gapps.sskru.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : gapps.tni.ac.th


มหาวิทยาลัยบูรพา : go.buu.ac.th 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : gafe.psu.ac.th


Comments